CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 123 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVTV-1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Bảo vệ Thực vật
2 BVTV-2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ Thực vật
3 BVTV-3 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Bảo vệ Thực vật
4 BVTV-5 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Bảo vệ Thực vật
5 BVTV-6 Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
6 BVTV-7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
7 BVTV-8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ Thực vật
8 BVTV-4 Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ Thực vật
9 G10-NN06-11 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh) Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
10 G10-NN06-12 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
11 G10-NN06-13 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
12 G10-NN06-14 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
13 G10-NN06-15 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
14 G10-NN06-16 Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
15 G10-NN06-17 Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn