CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 122 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001994.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Đấu thầu
2 2.001995.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Đấu thầu
3 2.002097.000.00.00.H06 Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) Đấu thầu
4 2.000045.000.00.00.H06 Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
5 2.001932.000.00.00.H06 Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
6 2.002050.000.00.00.H06 Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
7 2.002053.000.00.00.H06 Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
8 2.002058.000.00.00.H06 Xác nhận chuyên gia Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
9 1.004635.000.00.00.H06 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
10 2.001853.000.00.00.H06 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
11 1.002401.000.00.00.H06 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
12 1.003096.000.00.00.H06 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
13 1.003549.000.00.00.H06 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
14 1.003811.000.00.00.H06 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
15 1.003912.000.00.00.H06 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư tại Việt Nam