CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 36 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 G16-VH06-1 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Du lịch
2 G16-VH05-10 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lữ hành
3 G16-VH05-12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
4 G16-VH05-13 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lữ hành
5 G16-VH05-14 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành
6 G16-VH05-15 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lữ hành
7 G16-VH05-16 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lữ hành
8 G16-VH05-17 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành
9 G16-VH05-18 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
10 G16-VH05-19 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
11 G16-VH05-20 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành
12 G16-VH05-3 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
13 G16-VH05-4 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
14 G16-VH05-5 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
15 G16-VH05-6 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành