CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 DDBD1 Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc và bản đồ
2 DKGDDB1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Đăng ký giao dịch bảo đảm
3 G13-TN01-1 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
4 G13-TN01-10 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
5 G13-TN01-11 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
6 G13-TN01-12 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
7 G13-TN01-2 Cấp lại giấy phép nhận chìm ( cấp tỉnh) Biển và hải đảo
8 G13-TN01-3 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
9 G13-TN01-4 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
10 G13-TN01-5 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
11 G13-TN01-6 Gia hạn Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
12 G13-TN01-7 Thu hồi khu vực biển (TTHC cấp tỉnh) Biển và hải đảo
13 QLDD2 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.) Đất đai
14 QLDD3 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) Đất đai
15 2437ĐĐ1 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Đất đai