CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2008 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.000638.000.00.00.H06 Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Điện
47 2.000643.000.00.00.H06 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện
48 2.001249.000.00.00.H06 Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện
49 2.001266.000.00.00.H06 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện
50 2.001535.000.00.00.H06 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Điện
51 2.001549.000.00.00.H06 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện
52 2.001561.000.00.00.H06 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
53 2.001617.000.00.00.H06 Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương Điện
54 2.001632.000.00.00.H06 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương Điện
55 2.001724.000.00.00.H06 Cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Điện
56 2.000427.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
57 2.000433.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Dầu khí
58 2.000453.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
59 1.005190.000.00.00.H06 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
60 2.000110.000.00.00.H06 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại