CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2003 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1906 2.002249.000.00.00.H06 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoạt động khoa học và công nghệ
1907 1.001942.000.00.00.H06 Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non Quy chế thi, tuyển sinh
1908 2.001798.000.00.00.H06 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
1909 1.007051 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác. Đường bộ
1910 2.001899.000.00.00.H06 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo
1911 2.001797.000.00.00.H06 Thủ tục thực hiện việc giải trình Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
1912 1.001023.000.00.00.H06 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam – Campuchia Đường bộ
1913 1.000013.000.00.00.H06 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
1914 1.001087.000.00.00.H06 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác Đường bộ
1915 1.009748.000.00.00.H06 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Đầu tư tại Việt Nam
1916 1.009756.000.00.00.H06 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (BQL) Đầu tư tại Việt Nam
1917 1.009757.000.00.00.H06 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BQL) Đầu tư tại Việt Nam
1918 1.009759.000.00.00.H06 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
1919 1.009760.000.00.00.H06 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
1920 1.009762.000.00.00.H06 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam