CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
31 2.002175.000.00.00.H06 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh Tra
32 2.001798.000.00.00.H06 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra
33 2.001928.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh Tra
34 1.005459.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh Tra
35 2.001797.000.00.00.H06 Thủ tục thực hiện việc giải trình Thanh Tra