CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 G05-KD03-41 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư tại Việt Nam
17 G05-KD03-42 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
18 G05-KD03-43 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
19 G05-KD03-44 Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
20 G05-KD03-45 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
21 G05-KD03-46 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
22 G05-KD03-47 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
23 G05-KD03-48 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư tại Việt Nam
24 G05-KD03-49 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư tại Việt Nam
25 G05-KD03-50 Chuyển nhượng dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
26 G05-KD03-51 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư tại Việt Nam
27 G05-KD03-52 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Đầu tư tại Việt Nam
28 G05-KD03-53 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư tại Việt Nam
29 G05-KD03-54 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
30 G05-KD03-57 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam