CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 124 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TLVHDCDN-72 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
92 TLVHDCDN-73 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
93 TLVHDCDN-74 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
94 TLVHDCDN-75 Giải thể doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
95 TLVHDCDN-76 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
96 TLVHDCDN-77 Thông báo tạm ngừng kinh doanh Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
97 TLVHDCDN-78 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
98 TLVHDCDN-79 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
99 TLVHDCDN-80 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
100 TLVHDCDN-81 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
101 TLVHDCDN-82 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
102 TLVHDCDN-83 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
103 TLVHDCDN-84 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
104 TLVHDCDN-85 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
105 TLVHDCDN-86 Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh) Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp