CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 G07-LD08-1 Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III Tiền lương
47 G07-LD08-2 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu Tiền lương
48 G07-LD12-1 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
49 G09-NV10-1 Thủ tục Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Tổ chức cán bộ
50 PCTN_1 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng cấp Sở
51 LD-2 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động
52 LD-3 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động
53 LD-4 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
54 LD-5 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
55 LD-6 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
56 LD-7 Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động
57 BLDTBXH-LDNN-3 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Lao động - tiền lương
58 LDTL-1 Thủ tục: Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Lao động - tiền lương
59 NCC-1 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
60 NCC-10 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công