CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 PCTNXH-5 Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
92 PCTNXH-6 Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
93 VL-7 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
94 VL-8 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
95 VL-1 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc Làm
96 VL-12 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc Làm
97 VL-3 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc Làm
98 VL-5 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Việc Làm
99 VL-6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc Làm
100 VL-10 Tổ chức lại, giải thể Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định Việc Làm
101 VL-13 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc Làm
102 VL-14 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc Làm
103 VL-15 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc Làm
104 VL-16 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc Làm
105 VL-17 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc Làm