CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 54 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.000401.000.00.00.H06 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc Làm
47 1.001881.000.00.00.H06 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Việc Làm
48 1.001966.000.00.00.H06 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
49 1.001973.000.00.00.H06 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
50 1.001978.000.00.00.H06 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm
51 2.000148.000.00.00.H06 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Việc Làm
52 2.000178.000.00.00.H06 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Việc Làm
53 2.000839.000.00.00.H06 Giải quyết hỗ trợ học nghề Việc Làm
54 2.001953.000.00.00.H06 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc Làm