CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.000942.000.00.00.H06 Trả lại giấy phép nhận chìm (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
2 1.000969.000.00.00.H06 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
3 1.004935.000.00.00.H06 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
4 1.005189.000.00.00.H06 Cấp giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
5 1.005399.000.00.00.H06 Trả lại khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
6 1.005400.000.00.00.H06 Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
7 1.005401.000.00.00.H06 Giao khu vực biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
8 2.000444.000.00.00.H06 Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
9 2.000472.000.00.00.H06 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển (cấp tỉnh) Biển và hải đảo
10 1.000964.000.00.00.H06 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Cấp tỉnh). Đất đai
11 1.001007.000.00.00.H06 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Cấp tỉnh). Đất đai
12 1.001039.000.00.00.H06 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Cấp tỉnh). Đất đai
13 1.002040.000.00.00.H06 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) (Cấp tỉnh). Đất đai
14 1.002253.000.00.00.H06 Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng) (Cấp tỉnh). Đất đai
15 1.004217.000.00.00.H06 Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo (Cấp tỉnh). Đất đai