CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 117 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.004232.000.00.00.H06 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (Cấp tỉnh). Tài nguyên nước
62 1.004253.000.00.00.H06 Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ (Cấp tỉnh) Tài nguyên nước
63 1.004283.000.00.00.H06 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
64 1.009669.000.00.00.H06 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Tài nguyên nước
65 2.001738.000.00.00.H06 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
66 2.001770.000.00.00.H06 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
67 2.001850.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (Cấp tỉnh) Tài nguyên nước
68 1.004583.000.00.00.H06 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) (Cấp Tỉnh + Huyện) Đăng ký biện pháp bảo đảm
69 1.010727.000.00.00.H06 Cấp giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
70 1.010728.000.00.00.H06 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
71 1.010729.000.00.00.H06 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
72 1.010730.000.00.00.H06 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Tỉnh) Môi trường
73 1.010733.000.00.00.H06 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Cấp tỉnh) Môi trường
74 1.010735.000.00.00.H06 Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) (Cấp tỉnh) Môi trường
75 1.003003.000.00.00.H06 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (Cấp Tỉnh + Huyện) Đất đai