CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 1.004283.000.00.00.H06 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
62 1.009669.000.00.00.H06 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành cấp tỉnh Tài nguyên nước
63 2.001738.000.00.00.H06 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Tài nguyên nước
64 2.001770.000.00.00.H06 Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành (cấp tỉnh) Tài nguyên nước
65 2.001850.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi (Cấp tỉnh) Tài nguyên nước
66 1.004583.000.00.00.H06 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) (Cấp Tỉnh + Huyện) Đăng ký biện pháp bảo đảm
67 1.004129.000.00.00.H06 Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh (TTHC cấp tỉnh) Môi trường
68 1.004141.000.00.00.H06 Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt (Cấp tỉnh) Môi trường
69 1.004148.000.00.00.H06 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp tỉnh). Môi trường
70 1.004246.000.00.00.H06 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Cấp tỉnh) Môi trường
71 1.004258.000.00.00.H06 Xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (cấp tỉnh) Môi trường
72 1.004356.000.00.00.H06 Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (Cấp tỉnh) Môi trường
73 1.004621.000.00.00.H06 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Cấp tỉnh) Môi trường
74 1.005741.000.00.00.H06 Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Môi trường
75 1.004249.000.00.00.H06 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường/Thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (cấp tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường) Môi trường