CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 459 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 MT001.LVĐT.000.00.00.H06 Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ Đấu thầu
17 MT002.LVĐT.000.00.00.H06 Thủ tục Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Đấu thầu
18 MT003.LVĐT.000.00.00.H06 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu qua mạng Đấu thầu
19 MT004.LVĐT.000.00.00.H06 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đấu thầu
20 MT005.LVĐT.000.00.00.H06 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
21 MT006.LVĐT.000.00.00.H06 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Đấu thầu
22 MT008.LVĐT.000.00.00.H06 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Đấu thầu
23 MT010.LVĐT.000.00.00.H06 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Đấu thầu
24 MT012.LVĐT.000.00.00.H06 Thủ tục phê duyệt danh sách ngắn Đấu thầu
25 MT013.LVĐT.000.00.00.H06 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Đấu thầu
26 MT014.LVĐT.000.00.00.H06 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Đấu thầu
27 MT016.LVĐT.000.00.00.H06 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu Đấu thầu
28 MT017.LVĐT.000.00.00.H06 Làm rõ hồ sơ dự thầu Đấu thầu
29 MT018.LVĐT.000.00.00.H06 Mở thầu Đấu thầu
30 MT019.LVĐT.000.00.00.H06 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Đấu thầu