CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 459 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 1.002335.000.00.00.H06 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đất đai
47 1.002969.000.00.00.H06 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Đất đai
48 1.002978.000.00.00.H06 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai
49 2.000379.000.00.00.H06 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Đất đai
50 2.001234.000.00.00.H06 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
51 2.000381.000.00.00.H06 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
52 2.000395.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
53 2.002408.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
54 2.002409.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Giải quyết khiếu nại
55 2.002412.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
56 1.005460.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Giải quyết tố cáo
57 2.002186.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
58 1.004441.000.00.00.H06 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
59 1.004443.000.00.00.H06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
60 1.001874.000.00.00.H06 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia Đình