CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 395 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
46 2.001234.000.00.00.H06 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
47 2.000381.000.00.00.H06 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
48 2.000395.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Đất đai
49 2.001920.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại
50 1.004888.000.00.00.H06 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc
51 1.004438.000.00.00.H06 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
52 1.008950.000.00.00.H06 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
53 1.008951.000.00.00.H06 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
54 1.004443.000.00.00.H06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
55 1.004485.000.00.00.H06 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
56 1.000419.000.00.00.H06 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ Tịch
57 1.000593.000.00.00.H06 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ Tịch
58 1.003583.000.00.00.H06 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ Tịch
59 2.000522.000.00.00.H06 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch
60 2.000528.000.00.00.H06 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ Tịch