Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Trần Thị Thanh Xuân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

5 (4 lượt đánh giá)
Đánh giá
Trần Thị Thùy Dương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Trần Thị Lam

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Hà Văn Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Nguyễn Thị Tố Loan

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Lê Thị Huyền Trang

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Quách Thị Thảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Đỗ Thị Kiều

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Đào Thị Thu Hiền

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Lê Thị Hường

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Lâm Thị Mộng Trinh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

5 (10 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Thị Quỳnh Như

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Lê Thị Hòa

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Phan Văn Quốc

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Lưu Thị Hồng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Vũ Anh Thư

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Nguyễn Thị Thu Hoài

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Nguyễn Mai Hương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Đào Thị Thế

Ngày sinh: 24/11/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Hành Chính Công

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: