Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Nguyễn Thị Tố Loan

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Vũ Anh Thư

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Tống Thị Tường Vi

Ngày sinh:

Chức vụ: Thượng úy

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Hà Văn Hiếu

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Trần Thị Lam

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lê Thị Hòa

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Nguyễn Thị Duyên

Ngày sinh:

Chức vụ: Trung Tá

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Đào Thị Thu Hiền

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Nguyễn Thùy Dương

Ngày sinh:

Chức vụ: Thiếu tá

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Trần Quang Huy

Ngày sinh:

Chức vụ: Thượng úy

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Đỗ Thị Kiều

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Phan Văn Quốc

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lưu Thị Hồng

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Nguyễn Thị Thanh Loan

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lê Thị Quỳnh Như

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Trần Thị Thùy Dương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lê Thị Hường

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lê Thị Huyền Trang

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Đào Thị Thế

Ngày sinh: 24/11/1983

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Đinh Công Phúc

Ngày sinh:

Chức vụ: Đại úy

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Nguyễn Thị Thu Hoài

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Lâm Thị Mộng Trinh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

5 (15 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Quách Thị Thảo

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Trần Thị Thanh Xuân

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

4.4 (9 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Mai Hương

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Nguyễn Thế Chung

Ngày sinh:

Chức vụ: Trung Tá

Đơn vị: Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: