Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Bùi Đức Tài

Ngày sinh: 03/12/1997

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

CÂU HỎI