Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Nguyễn Tấn Hiển

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Côn Đảo

CÂU HỎI