Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Hoàng Trường Giang

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Côn Đảo

CÂU HỎI