Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Lê Thị Quỳnh Như

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công (TN&TKQ Sở NNPTNT)

CÂU HỎI