Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Tổng hợp kết quả đánh giá công chức

Họ tên: Trần Thị Lam

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

CÂU HỎI