Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lâm Thị Mộng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở NNPTNN

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công (TN&TKQ Sở NNPTNT)

5 (15 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở NNPTNN

Đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công (TN&TKQ Sở NNPTNT)

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: