Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lâm Thị Mộng Trinh

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: TN&TKQ Sở NNPTNT

5 (15 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Thị Quỳnh Như

Ngày sinh:

Chức vụ: Chuyên viên

Đơn vị: TN&TKQ Sở NNPTNT

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: