Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Bùi Đức Tài

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Cao Minh Tài

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Dương Thị Huỳnh Lê

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Nguyễn Hoàng Phúc Huy

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Nguyễn Tấn Hiển

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Nguyễn Văn Mão

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Ngô Văn Định

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Đặng Thị Vinh

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Đặng Thị Vinh

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Côn Đảo

Ngô Văn Định

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Phòng kinh tế H.Côn Đảo

Nguyễn Tấn Hiển

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Côn Đảo

Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Côn Đảo

Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường H.Côn Đảo

Nguyễn Văn Mão

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Huyện Côn Đảo

Đơn vị: Phòng Tư Pháp H.Côn Đảo

Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: