Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Thành Phố Vũng Tàu 336 95 14 94226 90704 1826 396 94.9 % 3 % 2.1 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 53 67 9 80676 67212 37492 391 20.6 % 23.6 % 55.8 %
UBND Huyện Châu Đức 2 2 1 57310 58466 1355 420 93.9 % 3.8 % 2.3 %
UBND Huyện Xuyên Mộc 30 2 0 50370 49708 282 349 95.4 % 4.1 % 0.5 %
UBND Huyện Long Điền 1 0 0 34210 30598 3524 154 83.8 % 4.7 % 11.5 %
UBND Thành Phố Bà Rịa 37 0 0 24959 19878 2531 214 84.5 % 2.7 % 12.8 %
UBND Huyện Đất Đỏ 2 0 0 19704 18141 496 151 95.1 % 2.2 % 2.7 %
UBND Huyện Côn Đảo 3 2 0 10041 9988 296 17 95.3 % 1.8 % 2.9 %
Sở Công thương 0 0 121 3947 3937 0 3 97.5 % 2.5 % 0 %
Sở Tư Pháp 114 25 19 3391 2988 114 9 88.1 % 8.1 % 3.8 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 91 31 10 2401 2313 0 12 97.9 % 2.1 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 106 21 2 988 887 5 9 78.8 % 20.6 % 0.6 %
Ban QL các khu công nghiệp 31 29 0 922 850 3 5 70.1 % 29.5 % 0.4 %
Sở Y tế 63 32 51 840 689 3 1 98.4 % 1.2 % 0.4 %
Sở Xây dựng 26 8 17 572 279 2 20 94.3 % 5 % 0.7 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 65 3 24 514 490 0 4 87.1 % 12.9 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 79 43 3 433 414 16 4 61.1 % 35 % 3.9 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 41 0 83 249 192 24 3 81.3 % 6.3 % 12.4 %
Sở Tài chính 46 0 2 142 108 0 0 98.1 % 1.9 % 0 %
Sở Văn hoá và Thể thao 18 72 11 131 130 1 19 96.2 % 3.1 % 0.7 %
Sở Thông tin và Truyền thông 10 8 34 125 119 3 6 72.3 % 25.2 % 2.5 %
Sở Nội vụ 68 25 0 116 82 1 10 91.5 % 7.3 % 1.2 %
Sở Khoa học và Công nghệ 11 0 59 102 97 0 0 34 % 66 % 0 %
UBND Thị Xã Phú Mỹ 1 0 0 42 21 3 0 14.3 % 71.4 % 14.3 %
Sở Du lịch 10 3 23 21 19 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 13 1 0 3 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 0 0 3 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân Tộc 10 1 2 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 336
Mức độ 3: 95
Mức độ 4: 14
Tiếp nhận: 94226
Giải quyết: 90704
Trễ hạn: 1826
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 3%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 53
Mức độ 3: 67
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 80676
Giải quyết: 67212
Trễ hạn: 37492
Trước hạn: 20.6%
Đúng hạn: 23.6%
Trễ hạn: 55.8%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 57310
Giải quyết: 58466
Trễ hạn: 1355
Trước hạn: 93.9%
Đúng hạn: 3.8%
Trễ hạn: 2.3%
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 50370
Giải quyết: 49708
Trễ hạn: 282
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 34210
Giải quyết: 30598
Trễ hạn: 3524
Trước hạn: 83.8%
Đúng hạn: 4.7%
Trễ hạn: 11.5%
Mức độ 2: 37
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24959
Giải quyết: 19878
Trễ hạn: 2531
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 12.8%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 19704
Giải quyết: 18141
Trễ hạn: 496
Trước hạn: 95.1%
Đúng hạn: 2.2%
Trễ hạn: 2.7%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 2
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 10041
Giải quyết: 9988
Trễ hạn: 296
Trước hạn: 95.3%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 2.9%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 121
Tiếp nhận: 3947
Giải quyết: 3937
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.5%
Đúng hạn: 2.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 114
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 19
Tiếp nhận: 3391
Giải quyết: 2988
Trễ hạn: 114
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 8.1%
Trễ hạn: 3.8%
Mức độ 2: 91
Mức độ 3: 31
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 2401
Giải quyết: 2313
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 106
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 988
Giải quyết: 887
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 78.8%
Đúng hạn: 20.6%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 31
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 922
Giải quyết: 850
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 70.1%
Đúng hạn: 29.5%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 63
Mức độ 3: 32
Mức độ 4: 51
Tiếp nhận: 840
Giải quyết: 689
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 98.4%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 26
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 572
Giải quyết: 279
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 94.3%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 65
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 514
Giải quyết: 490
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.1%
Đúng hạn: 12.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 79
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 3
Tiếp nhận: 433
Giải quyết: 414
Trễ hạn: 16
Trước hạn: 61.1%
Đúng hạn: 35%
Trễ hạn: 3.9%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 249
Giải quyết: 192
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 6.3%
Trễ hạn: 12.4%
Mức độ 2: 46
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 142
Giải quyết: 108
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.1%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 18
Mức độ 3: 72
Mức độ 4: 11
Tiếp nhận: 131
Giải quyết: 130
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 96.2%
Đúng hạn: 3.1%
Trễ hạn: 0.7%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 125
Giải quyết: 119
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 72.3%
Đúng hạn: 25.2%
Trễ hạn: 2.5%
Mức độ 2: 68
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 116
Giải quyết: 82
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 1.2%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 102
Giải quyết: 97
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 34%
Đúng hạn: 66%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 42
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 14.3%
Đúng hạn: 71.4%
Trễ hạn: 14.3%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 19
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%