Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
UBND Huyện Xuyên Mộc 30 1 1 51 21 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Thị Xã Phú Mỹ 1 0 0 8 11 0 0 0 % 100 % 0 %
Sở Công thương 10 0 121 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 106 22 2 1 11 0 0 63.6 % 36.4 % 0 %
UBND Thành Phố Vũng Tàu 126 83 193 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Y tế 33 14 93 0 29 0 0 89.7 % 10.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 39 0 83 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư Pháp 50 13 70 0 3 3 0 0 % 0 % 100 %
Sở Khoa học và Công nghệ 11 0 57 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 56 10 55 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 73 5 46 0 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 10 8 34 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Văn hoá và Thể thao 5 64 31 0 1 1 0 0 % 0 % 100 %
Ban QL các khu công nghiệp 27 0 29 0 3 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 62 1 28 0 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 17 0 27 0 4 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Xây dựng 19 8 24 0 7 1 0 71.4 % 14.3 % 14.3 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 64 3 24 0 5 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Du lịch 10 3 23 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 51 65 10 0 29 2 0 93.1 % 0 % 6.9 %
UBND Huyện Châu Đức 23 10 9 0 2 0 0 100 % 0 % 0 %
Ban Dân Tộc 10 1 2 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Long Điền 1 0 2 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đất Đỏ 0 1 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành Phố Bà Rịa 34 0 1 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 13 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Côn Đảo 3 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Công an tỉnh 9 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Trung Tâm Phục Vụ Hành Chính Công 2 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 30
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 51
Giải quyết: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 100%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 121
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 106
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 11
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 63.6%
Đúng hạn: 36.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 126
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 193
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 33
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 93
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 89.7%
Đúng hạn: 10.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 39
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 83
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 50
Mức độ 3: 13
Mức độ 4: 70
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 11
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 57
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 56
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 73
Mức độ 3: 5
Mức độ 4: 46
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 34
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 5
Mức độ 3: 64
Mức độ 4: 31
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
Mức độ 2: 27
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 29
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 3
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 28
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 17
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 27
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 19
Mức độ 3: 8
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 7
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 71.4%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 14.3%
Mức độ 2: 64
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 5
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 23
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 51
Mức độ 3: 65
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 29
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 6.9%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 10
Mức độ 4: 9
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 2
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 10
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 2
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 34
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 3
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 9
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 2
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%