CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 58 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 KHCN-BXHN_2 Mức độ 4 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng máy X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
2 KHCN-BXHN_4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
3 KHCN-BXHN_3 Mức độ 4 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
4 KHCN-BXHN_1 Mức độ 4 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
5 G06-KC01-5 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ ( sử dụng thiết bị X – quang chuẩn đoán trong y tế) Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
6 G06-KC01-1 Mức độ 4 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Sở Khoa học và Công nghệ An toàn bức xạ và hạt nhân
7 G06-KC02-19 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
8 KHCN-HĐKHCN_1 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ). Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
9 G06-KC02-22 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
10 KHCN-KHCN_2 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
11 G06-KC02-18 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
12 G06-KC02-21 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
13 G06-KC02-31 Mức độ 4 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
14 G06-KC02-17 Mức độ 4 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ
15 G06-KC02-20 Mức độ 4 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Hoạt động khoa học và công nghệ