CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 59 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.002383.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Sở An toàn bức xạ và hạt nhân
2 2.002379.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). Cấp Tỉnh/TP An toàn bức xạ và hạt nhân
3 2.002380.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Cấp Sở An toàn bức xạ và hạt nhân
4 2.002384.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Tỉnh/TP An toàn bức xạ và hạt nhân
5 2.002381.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Sở An toàn bức xạ và hạt nhân
6 2.002385.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Cấp Sở An toàn bức xạ và hạt nhân
7 2.002382.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Cấp Tỉnh/TP An toàn bức xạ và hạt nhân
8 1.001716.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
9 1.001786.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
10 1.001693.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
11 1.001770.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
12 1.000142.000.00.00.H06 Mức độ 4 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
13 1.001677.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
14 1.001747.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ
15 2.000079.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Cấp Sở Hoạt động khoa học và công nghệ