CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 376 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.004440.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 1.004439.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 1.005412.000.00.00.H06 Mức độ 3 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo Hiểm
4 BTNN3 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
5 2.002165.000.00.00.H06 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
6 BTNN1 Mức độ 3 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
7 MT002.BTNT.000.00.00H06 Mức độ 3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
8 BTNN5 Mức độ 3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
9 MT001.BTNT.000.00.00H06 Mức độ 3 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
10 BTNN4 Mức độ 3 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
11 BTNN2 Mức độ 3 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
12 1.001758.000.00.00.H06 Mức độ 4 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
13 1.000506.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
14 1.000489.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
15 2.000294.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội