CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 377 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.004440.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
2 1.004439.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác
3 1.005412.000.00.00.H06 Mức độ 3 Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo Hiểm
4 BTNN3 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
5 2.002165.000.00.00.H06 Mức độ 3 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
6 BTNN1 Mức độ 3 Phục hồi danh dự (cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
7 MT002.BTNT.000.00.00.H06 Mức độ 3 Thu tục chi trả tiền bồi thường Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
8 BTNN5 Mức độ 3 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
9 MT001.BTNT.000.00.00.H06 Mức độ 3 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi Thường Nhà Nước
10 BTNN4 Mức độ 3 Thủ tục trả lại tài sản Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
11 BTNN2 Mức độ 3 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường. Cấp Quận/Huyện Bồi Thường Nhà Nước
12 1.001758.000.00.00.H06 Mức độ 4 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Quận/Huyện Bảo trợ xã hội
13 1.001758.000.00.00.H06 Mức độ 4 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
14 1.000506.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
15 1.000489.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội