CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 26 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 G16-VH06-1 Mức độ 3 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Cấp Sở Du lịch
2 G16-VH05-14 Mức độ 4 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Cấp Sở Lữ hành
3 G16-VH05-12 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Sở Lữ hành
4 G16-VH05-20 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Sở Lữ hành
5 G16-VH05-9 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Cấp Sở Lữ hành
6 G16-VH05-10 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Cấp Sở Lữ hành
7 G16-VH05-19 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Sở Lữ hành
8 G16-VH05-3 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Cấp Sở Lữ hành
9 G16-VH05-5 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Cấp Sở Lữ hành
10 G16-VH05-6 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Sở Lữ hành
11 G16-VH05-13 Mức độ 4 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Cấp Sở Lữ hành
12 G16-VH05-18 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Sở Lữ hành
13 G16-VH05-4 Mức độ 4 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Cấp Sở Lữ hành
14 G16-VH05-7 Mức độ 4 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Cấp Sở Lữ hành
15 G16-VH05-17 Mức độ 4 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Cấp Sở Lữ hành