CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 42 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 2.001173.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Cấp Sở Báo chí
2 2.001171.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Cấp Sở Báo chí
3 1.009374.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Cấp Sở Báo chí
4 1.003888.000.00.00.H06 Mức độ 4 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Cấp Sở Báo chí
5 1.009386.000.00.00.H06 Mức độ 4 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Cấp Sở Báo chí
6 1.003659.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
7 1.004379.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
8 1.003633.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
9 1.005442.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
10 1.004470.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
11 1.003687.000.00.00.H06 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Cấp Sở Bưu chính
12 2.001885.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Sở Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 2.001098.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp Sở Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 2.001786.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Sở Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 2.001087.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Cấp Sở Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử