CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 42 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 BC-4 Mức độ 4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 BC-3 Mức độ 4 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 BC-1 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 BC-5 Mức độ 4 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 BC-2 Mức độ 4 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 BCH-3 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 BCH-4 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 BCH-2 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 BCH-6 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 BCH-5 Mức độ 4 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 BCH-1 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 G14-TT05-6 Mức độ 4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 G14-TT05-1 Mức độ 4 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 G14-TT05-9 Mức độ 4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 G14-TT05-15 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử