CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 128 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.004539.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố Cấp Sở Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Công nghệ thông tin
2 1.001523.000.00.00.H06 Mức độ 4 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Sở Tổ chức cán bộ
3 1.001514.000.00.00.H06 Mức độ 4 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cấp Sở Tổ chức cán bộ
4 1.001824.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
5 1.000854.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
6 1.001866.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
7 1.001846.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
8 1.001884.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
9 1.001641.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
10 1.003720.000.00.00.H06 Mức độ 4 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
11 1.003748.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
12 1.002015.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
13 1.003531.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
14 1.003628.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh
15 1.002464.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Cấp Sở Khám bệnh, chữa bệnh