TTHC
Tra cứu hồ sơ Xem thông tin hồ sơ Tra cứu thủ tục Xem thông tin thủ tục hành chính Đánh giá Đánh giá chung đơn vị Hướng dẫn Hướng dẫn công dân
Danh sách hồ sơ có kết quả
ĐẶNG VĂN ÚT - MAI VĂN DŨNG + NGUYỄN THỊ THU THỦY - 000.00.13.H06-201127-0072
Ngày nộp: 27/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
ĐOÀN THỊ THU - TỐNG ĐOÀN MINH THẮNG - 000.00.13.H06-201127-0025
Ngày nộp: 27/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
HUỲNH THỊ LAN - LÊ CÔNG ĐỨC + HÀ THỊ PHƯỢNG TRINH - 000.00.13.H06-201127-0022
Ngày nộp: 27/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
NGUYỄN NGỌC NHÂN - CHÂU BÁ THÔNG + NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ - 000.00.13.H06-201127-0017
Ngày nộp: 27/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
HỒ CÔNG NHÂN - ĐOÀN NGỌC HIỀN + TRẦN THỊ HƯỜNG - 000.00.13.H06-201126-0476
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
NGUYỄN CHÍ TÀI - LÊ QUÝ TÚ + HỒ THỊ MỸ LY - 000.00.13.H06-201126-0474
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
NGÔ ĐỨC TÀI - TRẦN HỮU TUẤN - NGUYỄN LINH TÂM + TRỊNH NGỌC HỒNG NHUNG - 000.00.13.H06-201126-0422
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
HOÀNG THỊ MỸ TIÊN - TRẦN ĐÌNH THÀNH + TRỊNH THỊ PHƯƠNG BÍCH - 000.00.13.H06-201126-0398
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
HUỲNH THỊ KHỞI - TRẦN TRUNG TUYẾN + NGUYỄN THỊ MÙI - 000.00.13.H06-201126-0396
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
ĐOÀN THIỆN HÀNH - NGUYỄN VĂN HÙNG + PHẠM THỊ MỸ LAN - 000.00.13.H06-201126-0395
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
NGUYỄN HỒNG LÂM - NGUYỄN TRỌNG BẰNG - 000.00.13.H06-201126-0387
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021
ĐẶNG THƯƠNG - NGUYỄN ĐĂNG SƠN + NGUYỄN THỊ HẬU - 000.00.13.H06-201126-0386
Ngày nộp: 26/11/2020 - Ngày có kết quả: 08/02/2021