Lưu ý: Đối với các hồ sơ nộp trước ngày 10/10/2022, vui lòng nhập theo cấu trúc "DVC.mã tra cứu", ví dụ: DVC.07071603221000730
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ
giải quyết hồ sơ
Mức độ hài lòng về giải quyết thủ tục hành chính
Tỷ lệ giải quyết hồ sơ